Trivsel och Ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler för Brf Kallhällsparken 1

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

I enlighet med föreningens stagar § 25, har styrelsen beslutat om Trivsel- och ordningsregler. Om inte trivsel och ordningsregler stämmer med stadgarna så har stadgarna företräde.

Bopärmen som tillhör varje lägenhet ska alltid finnas tillgänglig för information om boendet i Kallhällsparken 1(finns på hemsidan om pärmen saknas i din lägenhet).

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten.

Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar.

Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter, om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaning inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning och i värsta fall tvångsförsäljning.

I de fall Du upplever att en granne inte följer trivsel- och ordningsreglerna så kan Du ta kontakt med styrelsen eller föreningens förvaltare för att få en ”störningslogg” där Du skriftligen antecknar vem som stör, tid och beskrivning av störningen, så att styrelsen ska kunna agera.

Om allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Om akut skada inträffar i huset tag kontakt med jouren, är skadan ej akut gör en felanmälan till föreningens förvaltare (kontaktinformation finns på https://www.xn--kallhllsparken-9hb.se/kontakt ).

Säkerhet och ansvar

Vi måste alla se till att portdörrarna är ordentligt stängda. Släpp inte in någon okänd person i husen. Detta gäller även miljöhusen.

Lämna inte ut portkoden till okända.

Din lägenhet ska vara utrustad med fungerande brandvarnare och brandsläckare.

Det är inte tillåtet att ställa upp ytterdörrar och dörrar till trapphus då dessa utgör en brandcell.

Störningar och trivsel

Hänsyn till grannarna gäller dygnet runt men det är extra angeläget att iaktta ”största möjliga tystnad” mellan kl. 22.00 – 07.00 på vardagar och mellan kl.22.00 – 09.00 på lördagar och helgdagar.

Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00 samt lördagar och helgdagar mellan kl. 09.00 - 18.00.

Gemensamma utrymmen inomhus

Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus och barnvagnsrum / allmänna ytor. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel så lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor.

Cyklar, barnvagnar och dörrmattor mm får ej förvaras i port eller trapphus, då dessa utrymmen är klassade som utrymningsväg vid brand.

Gemensamma ytor utomhus

Tillsammans ansvarar vi för att våra planteringar, gräsmattor och övriga gemensamma ytor hålls rena från skräp m.m.

Ni som använder den gemensamma grillplatsen, städar efter er.

Bollspel är inte tillåtet vid odlingslotterna.

Det är inte tillåtet att rasta husdjur inom vårt område.


Rökning och andra starka dofter

Visa hänsyn då det kan finnas personer som är extra känsliga för cigarettrök. Det kan också gälla andra starka dofter.

Det råder rökningsförbud inom och 15 meter utanför porten! Detta gäller även lekparker enligt lag. Det är även förbjudet att slänga cigarettfimpar på föreningens mark.

Grillning

Öppen eld och grillning på balkonger och uteplatser är inte tillåten med undantag vid radhusen där grillning är tillåtet. Grillning är endast tillåten med el-grill. All grillning ske med största möjliga hänsyn till grannarna.

Sophantering

Föreningens soprum har kärl för matavfall och övriga hushållssopor, samt för återvinning av tidningar, pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar och ljuskällor.

För att undvika problem med råttor och andra skadedjur är det viktigt att Du ser till att dörren är ordentligt stängd när Du lämnar soprummet och att Du inte lämnar soppåsar utanför dörren.

Förslut också soppåsar väl, så att inte matrester sprids.

Enligt lag ska el- och elektronikavfall och annat farligt avfall samlas in i ett särskilt kärl och får därför inte lämnas som restavfall i soprummen. Det är heller inte tillåtet att ställa varken ”fina saker som säkert någon annan vill ha” eller grovsopor bredvid kärlen. Alla kartonger måste plattas till så de inte tar för stor plats i kärlen.

Alla kostnader för extra hämtningar av sopor och eventuella avgifter för felsorterat avfall drabbar föreningen eller dig som medlem.  

Allt som inte kan sorteras i befintliga kärl, ansvarar Du själv för att ta till kommunens återvinningscentral eller en second hand.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.

Till lägenheten räknas lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar.

Fasad

Det är inte tillåtet att göra några ingrepp i husets ytterväggsfasad (utsidan), växtlighet, fönster inklusive karm, balkongräcke eller balkongplatta. Andra regler gäller för radhusen.

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Mer omfattande förändringar, t.ex. åtgärd som innebär ingrepp i bärande konstruktion, fuktspärr i badrum, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten eller ventilation, eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver styrelsens skriftliga tillstånd.

För åtgärd som kräver bygganmälan eller bygglov erfordras alltid styrelsens tillstånd.

Detta gäller även inglasning av balkong.

Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång!

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa ska i första hand utföras under dagtid, se ovan.