BRF Kallhällsparken

Anmäl dig till nyhetsbrev

För att få nyhetsbrev så måste man ha lagt in sin mailadress hos Brf-Ekonomen.


Om du vill få viss information men inte har möjlighet att lägga in din adress hos Brf Ekonomen
så kan du gå in här och registrera dig för nyhetsbrev.

Nyheter

Här nedan finns en logg av information som vi också skickat ut via mail.

Nytt tillfälle för upphämtning av bredbandsutrustning: Torsdag 20/10 kl. 18:00

För er som inte ännu hämtat upp den nya hårdvaran till bredband/TV så kommer vi att erbjuda ytterligare ett tillfälle att göra det. Torsdag 20 oktober kl. 18:00-18:30.

Medlemmar ur styrelsen kommer att finnas på plats vid entrén till 10:an.

Observera: Varje hushåll ansvarar för att hårdvaran blir upphämtad, även om man inte önskar använda den. Hårdvaran tillhör lägenheten/radhuset.


---

New opportunity to collect broadband/Telia equipment

For those of you who have not yet picked up the new broadband/TV hardware, we will offer another opportunity to do so. Thursday 20 October at 6pm-6.30pm.

Members of the board will be present at the entrance to the 10th.

Please note: Each household is responsible for the hardware being picked up, even if you do not wish to use it. The hardware belongs to the apartment/townhouse.


Nytt bredbandsavtal med Telia: Information om ny utrustning och installation

Som vi tidigare har kommunicerat så har vår BRF omförhandlat bredbandsavtalet med Telia. Det nya avtalet innebär ett avsevärt mycket snabbare internet till en lägre månadskostnad.

Hastighet:

Internetuppkopplingen uppgraderas från 100 till 1000 mbit/s. TV-utbudet påverkas inte av det nya avtalet.

Pris:

I det nya avtalet är månadskostnaden för respektive hushåll i föreningen 179 kr/månad. Nuvarande pris är 229 kr/månad.

När:

Driftsättningsdatumet är satt till den 5/10 och det är även då det nya priset kommer att börja gälla. Eftersom avgifts-avier redan har skickats ut till alla hushåll kommer en justering (rabattering) av månadskostnaden göras på de avier som skickas ut av BRF Ekonomen i december.

Hur:

I och med det nya avtalet kommer varje hushåll även att få en ny TV-box och en ny trådlös router som ska klara av den nya hastigheten bättre än den gamla hårdvaran. Den nya hårdvaran kommer till styrelsen i en samlad leverans som respektive hushåll sedan får hämta ut. Se nedan för detaljer.

Du kan spara eller återvinna den gamla hårdvaran på närmaste återvinningscentral, till exempel Görvälns Återvinningscentral. Observera: Vänligen släng inte din gamla hårdvara i våra återvinningsrum.

Upphämtning/utkvittering av ny hårdvara:

Medlemmar ur styrelsen kommer att finnas på plats vid entrén till 10:an vid två tillfällen för att lämna ut den nya hårdvaran. Observera: Varje hushåll ansvarar för att hårdvaran blir upphämtad, även om man inte önskar använda den. Hårdvaran tillhör lägenheten/radhuset.

Tillfälle 1: Den 6/10 mellan kl. 18-19.

Tillfälle 2: Den 9/10 mellan kl. 18-19.


Medtag legitimation.

Behov av installationshjälp?

Gå till: Telia: Ny utrusting


New broadband agreement with Telia: Information regarding new equipment and installation


As we have previously communicated, our BRF has renegotiated the broadband agreement with Telia. The new agreement means

significantly faster internet at a lower monthly cost.


Speed:

The Internet connection is upgraded from 100 to 1000 mbit/s. The TV channel package is not affected by the new agreement.


Price:

In the new agreement, the monthly cost for each household in the association is SEK 179 SEK/month. Current price is 229 SEK/month.

When:

The activation date for the new agreement is October 5 and that is also when the new price will take effect. Since BRF fee invoices have already been sent out to all households, an adjustment (rebate) of the monthly cost will be made on the notices sent out by BRF Ekonomen in December.

How:

With the new agreement, each household will also receive a new TV box and a new wireless router that will handle the new speed better than the old hardware. The new hardware is shipped to the board in a bulk delivery that each household can then pick up. See below for details.

You can save or recycle the old hardware at the nearest recycling station, for example Görvälns Återvinningsscentral. Note: Please do not dispose of your old hardware in our recycling rooms.

Collection/receipt of new hardware:

Members of the board will be present at the entrance to building 10 on two occasions to hand out the new hardware. Please note: Each household is responsible for the hardware being picked up, even if you do not wish to use it. The hardware belongs to the apartment/townhouse

Time slot 1: October 6 between 6pm and 7pm.

Time slot 2: October 9 between 6pm and 7pm.


Bring your ID/driver’s license.

Need installation help?

Go to: Telia: New Equipment

Vattentemperatur-problematik - arbetet fortgår

Nordr har nyligen varit i området och utfört ytterligare mätningar för att komma till botten med den skiftande vattentemperaturen. Arbetet fortgår och vi kommer självklart att dela med oss av löpande uppdateringar på progress.


Water temperature-issue - work in progress

Nordr has recently been in the area and performed additional measurements to get to the bottom of the changing water temperature. The work continues and we will of course share ongoing updates on progress.Glöm inte att teckna tilläggsavtal för balkonginglasning/staket/vindskydd

De hushåll (lägenheter) som väljer att glasa in sin balkong, eller bygga staket vid sin uteplats, behöver teckna ett tilläggsavtal för detta med bostadsrättsföreningen. Detta för att reglera ansvar kring underhåll och återställande vid eventuell flytt.

Styrelsen kommer inom kort att göra en inventering av vilka avtal som är upprättade och ta kontakt med hushåll som inte redan har ett avtal.

Om du vet med dig att du har byggt en inglasning eller staket/vindskydd på din uteplats men glömt att teckna tilläggsavtalet så kan du göra det genom att ladda ner en avtalsmall här.

Don't forget to sign an agreement for your glassed-in balcony/fence

Households (apartments) that choose to glass in their balcony, or build a fence by their patio, need to sign an additional agreement for this with the BRF-association. This is to regulate responsibility for maintenance and restoration in the event of a move.

The board will shortly do an inventory of which agreements have been drawn up and contact households that do not already have an agreement.

If you know that you have installed a glassed-in balcony and/or built a fence on your patio but forgot to sign the additional agreement, you can do so by downloading an agreement template here.


Glada nyheter från styrelsen: Snart blir ert internet både snabbare och billigare!

Nu har vi i styrelsen omförhandlat vårt bredbandsavtal med Telia, vilket har resulterat i att månadskostnaden sänks med ungefär 80 kr per hushåll och hastigheten ökar från 100 Mbit till 1000 Mbit!

Vi kommer inom kort att få en leverans från Telia med ny utrustning som varje hushåll får hämta ut. Mer information kommer inom kort.


Good news from the board: Soon your internet will be both faster and cheaper!

The board has renegotiated our broadband agreement with Telia, which has resulted in the monthly cost being reduced by approximately SEK 80 per household and the speed increasing from 100 Mbit to 1000 Mbit!

We will soon receive a delivery from Telia with new equipment that each household can pick up. More information to come.


Information om den kommande cykelutrensning

INFORMATION FRÅN STYRELSEN GÄLLANDE DEN KOMMANDE CYKELUTRENSNINGEN:

(Den här informationen har redan aviserats i alla lägenheters brevlådor, men vi lägger även ut den här för ökad synlighet samt översätter till engelska.)


Information till boende i BRF Kallhällsparken1.

På uppdrag av styrelsen utför Rebicycle en cykelutrensning där vi tar bort övergivna och oanvända cyklar, el-cyklar, scootrar och pulkor placerade i cykelförråd och utecykelställ anslutna till fastigheterna. Detta för att skapa en bättre trivsel och för att få bort övergivna cyklar och annat kvarlämnat.

Rensningen kommer att ske i slutet av augusti.

Nedan följer praktisk information om hur rensningen genomförs.

För att vi ska kunna ta bort övergivna cyklar (och pulkor m.m.) måste vi först veta vilka som saknar ägare. Utöver detta informationsbrev återkommer vi runt den 21a augusti (ca. en vecka innan rensningen) med en påminnelse och i samband med den får ni även 3 st uppmärkningsband. Uppmärkningsbanden ska fästas, av er, på era cyklar. (Skulle du behöva fler uppmärkningsband så kontaktar du bara oss på info@rebicycle.se med namn, adress och antal så sänder vi det till dig (gäller fram till den 21a augusti).

Efter att vi hämtat upp de omärkta cyklarna och pulkorna m.m. kommer vi att magasinera dem i 3 månader. Om ingen i föreningen hör av sig inom denna tidsperiod återvinns dessa. Vid övriga frågor, se hemsidan www.rebicycle.se eller maila info@rebicycle.se .


Med vänliga hälsningar

Rebicycle i samarbete med styrelsen.

Observera: Föreningen och Rebicycle ansvarar ej för uppklippta cykellås/kedjor/låsanordningar i samband med rensningen


---

INFORMATION FROM THE BOARD REGARDING THE UPCOMING BICYCLE CLEANOUT:

On behalf of the BRF board, Rebicycle carries out a bicycle clean-up where we remove abandoned and unused bicycles, electric bicycles, scooters and sledges placed in bicycle storage and outdoor bicycle racks connected to the properties.

This is to create a better communal environment and to remove abandoned bicycles and other items left behind. The cleaning will take place at the end of August.

Below is practical information on how the cleaning is carried out.

In order for us to be able to remove abandoned bikes (and sledges, etc.), we must first know which ones have no owners. In addition to this information letter, we will reach out around August 21st (approx. a week before the cleaning) with a reminder and in connection with it, you will also receive 3 marking tapes.

The marking tapes must be attached, by you, to your bicycles. (Should you need more marking tapes, just contact us at info@rebicycle.se with your name, address and number and we will send them to you (valid until August 21st).

After we have picked up the unmarked bicycles and sledges etc. we store them for 3 months.

If no one in the association gets in touch within this timeframe, these will be recycled.

For other questions, see the website www.rebicycle.se or email info@rebicycle.se.


Best regards,

Rebicycle in collaboration with the BRF board.

Note: The association and Rebicycle are not responsible for cut bicycle locks/chains/locking devices in connection with the cleaning


Välkommen på korvgrillning den 28 augusti!Den 28 augusti mellan kl. 12-14 bjuder BRF-styrelsen på korvgrillning vid föreningens grillplats!

Vi hoppas att så många grannar som möjligt har möjlighet att delta, träffas och lära känna varandra ännu bättre.

Vi hoppas så klart även att vädrets makter är med oss denna gång (i och med att vi fick ställa in det förra tillfället innan sommaren).


Välkommen! Vi ses!

- Styrelsen i BRF Källhällsparken 1


---

On August 28 between 12-14pm, the BRF board invites you to a hotdog barbeque at the association's barbecue area!

We hope that as many neighbours as possible are able to participate, meet and get to know each other even better.

We of course also hope that the weather Gods are on our side this time (as we had to cancel the last occasion before the summer).


Welcome! See you there!


- The BRF Källhällsparken 1 board

Ny styrelse i BRF Kallhällsparken


På det senaste styrelsemötet som ägde rum den 7/6 valdes en ny styrelse till BRF Kallhällsparken.

Den nya styrelsen utgörs av:

Ordförande: Nicklas Andersson

Vice Ordförande: Charlotte Ekdahl

Ekonomiansvarig: Rawa Nouri

Sekreterare: Emma Nordborg

Fastighetsansvarig: Thomas Bergagård

Verksamhetsansvarig: Irianna Tamvaki

Informationsansvarig: Peter Helin

Vi ser fram emot styrelsearbetet under det kommande året och ska göra vårt bästa för att fortsätta att förbättra vår gemensamma boendemiljö.

Kom ihåg att du alltid kan kontakta oss i styrelsen om du har tankar, önskemål eller förslag. Det lättaste sättet att nå oss alla är via e-post: styrelsen@kallhällsparken.se


---


At the last board meeting which took place on 7/6, a new board was elected for BRF Kallhällsparken.

The new board consists of:

Chairman: Nicklas Andersson

Vice Chairman: Charlotte Ekdahl

Finance manager: Rawa Nouri

Secretary: Emma Nordborg

Property manager: Thomas Bergagård

Operations manager: Irianna Tamvaki

Information manager: Peter Helin

We look forward to the board work in the coming year and will do our best to continue to improve our common living environment.

Remember that you can always contact the board if you have thoughts, requests, or suggestions. The easiest way to reach us all is via e-mail: styrelsen@kallhällsparken.se


Protokoll årsstämma 2022

Nu har vi haft vår årsstämma om ni som inte var där vill veta vad som beslutades så kommer protokollet här.


Grannsamverkan mot Brott 2022-01-26

Jag har nyligen bildat en grupp för Grannsamverkan för våran BRF. För mer information är det i första hand https://samverkanmotbrott.se/ som jag rekommenderar, om din fråga inte blir besvarad där så får du gärna kontakta mig direkt på nicklas.andersson@kallhallsparken.nu .

Skyltar är på gång, tanken är också att mer information ska komma upp i trapphus och på hemsidan. Om du vill engagera dig lite mer får du också gärna kontakta mig så kan vi sätta upp en arbetsgrupp.

Valberedning 2022-01-19

Hej alla grannar och medlemmar i Brf Kallhällsparken!

Då det är flera som avser lämna styrelsen behöver vi tillsätta nya ledamöter.

Är du intresserad av att vara med och påverka och bygga vår förening?

Målet är att arbeta med den löpande verksamheten, skapa trivsel, trygghet och vi-känsla.

Styrelsen arbetar med frågor som till exempel;

· Vägens skötsel och hållbarhet.

· Sophusens utrustning.

· Fastighetens grönområden och fasad/tak växter.

· Andrahandsuthyrning.

· Översyn av leverantörsavtal.

Om du är intresserad av att sitta i styrelsen kontakta oss på valberedning@kallhallsparken.nu

Skicka gärna med lite information om vem du är och varför du vill vara med.

Senast 2022-02-13 behöver vi få in din intresseanmälan.

Information om vår förening finns på vår hemsida www.kallhällsparken.se (eller kallhallsparken.nu). Uppdatera också din mail-adress hos Brf Ekonomen för att kunna få information via mail.

Gå gärna med i vår grupp på Facebook ”Vi som bor i Kallhällsparken”

där kan vi grannar nå varandra för enklare frågor.

Vänlig hälsning

Valberedningen

// Emma Nordborg & Nicklas Andersson


Parkeringstillstånd 2022-01-16

Ni som har en parkeringsplats kommer få nya tillstånd (lappen till framrutan) i brevlådan under nästa vecka.


Passar på att påminna om att tillståndet är en värdehandlig och att föreningen tar ut en avgift om 250kr om man blivit av med sitt tillstånd. Om du valt att säga upp din parkering ska tillståndet åter till föreningen (kontakta styrelsen för instruktioner).


Hälsningar

Styrelsen

Hämtning av julgranar 2022-01-11

Vi har bokat upphämtning av julgranar till föreningen för att alla ska slippa att åka till återvinningscentralen själva.

Vänligen se till att granarna är placerade på andra sidan vägen vid lilla sophuset (se karta), senast torsdag den 20 januari senast kl 07.00 dock tidigast den 18e (fastfrusna granar kommer inte att hämtas).

Granar som slängs i soprumen eller på annan plats kommer inte att hämtas. Evetuell extra upphämtning debiteras dig som medlem.

God Fortsättning

Styrelsen


Vattentemperatur, sista chansen att anmäla fel! 2021-12-22

Alla som uppfattar att vattentemperaturen inte är okej måste rapportera det igen. Det har gjorts ett antal åtgärder, vi måste veta om dom gett resultat. Det här är sista chansen att rapportera fel annars kommer ärendet att stängas.

Ärenden rapporteras till eftermarknad@nordr.com rapportera även till styrelsen@kallhallsparken.nu så att styrelsen kan följa upp hur många som fortfarande har problem.


Valberedning 2021-12-21

Är du intresserad av att vara med och bygga vår förening? Vill du vara med och hitta nya medlemar till vår styrelse eller vill du kanske sitta i styrelsen?

Kontakta valberedning@kallhallsparken.nu

Skicka gärna med lite information om vem du är och varför du vill vara med.


Nyhetsbrev 2021-09-06

Hej alla medlemmar,

Valberedning!

Vi behöver tillsätta en valberedning som ska föreslå en styrelse till nästa årsstämma. Om du är intresserad av att sitta i valberedningen, hör av dig! (Genom att svara på det här mailet tex.)

Om du vill läsa lite mer om vad det innebär så titta gärna här https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/valberedning .

Parkering

Jag vill också passa på att påminna om att "parkeringslappen" är en värdehandling. Vid förlust så kommer det framöver kosta 250kr att få en ny lapp.

Nyhetsbrev 2021-08-25

Information till alla i BRF Kallhällsparken, såväl medlemmar som andrahandshyresgäster

· Information om styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida: https://www.kallhällsparken.se

· Stadgar finns på förenings hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Stadgar”.

· Trivsel och ordningsregler finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ” Trivsel och ordningsregler”.

· Information om din lägenhet, den så kallade ”Bo-pärmen”, finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Bo-pärmen”.

· Försäkringsbolag och tillägg för bostadsrättsförsäkring, information finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Försäkringar”.

· Felanmälan görs till eftermarknad@nordr.se

För anmälan av akuta skador, se informationstavla i entrén.

· Föreningens ekonomiska förvaltare heter Brf Ekonomen, länk och inloggningsuppgifter finns på föreningens hemsida under rubriken ”Kontakt”.

· Du som hyr ut i andra hand, be din hyresgäst anmäla sin mailadress till styrelsens hemsida. Skicka till adressen som finns på hemsidan under rubriken ”Kontakt”.

· Ansökan om parkeringsplats, som endast kan sökas och gäller endast för medlemmar i föreningen, handläggs av Brf Ekonomen. Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling, förvara den på ett säkert sätt i bilens framruta.

· Önskemål om att odla i förenings egna odlingslådor, skickas till: odlargruppen odla.kallhallsparken@gmail.com

· Önskemål om att få glasa in balkong/altan. Blankett finns på föreningens hemsida, för godkännande av styrelsen, under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Sidoavtal, inglasning”.

· Handlingar till styrelsen kan läggas i särskild brevlåda som finns i port 9.


Styrelsen arbetar intensivt med frågor som behandlar:

· Målet är att skapa trivsel, trygghet och vi-känsla.

· Vägens skötsel och hållbarhet.

· Sophusens utrustning, tömningskalender och möjligheter till bättre ordning och bättre hygien.

· Fastighetens grönområden och fasad/tak växter.

· Andrahandsuthyrning.

· Möjlighet att installera laddstolpar.

· Inventera cykelställen.

· Översyn av leverantörsavtal.

· Varmvattentemperatur och tryck.


För att få möjlighet att nå våra mål, måste alla som bor i vår förening hjälpas åt. Exempel på detta är:

· Att inte hyra ut bostaden utan beviljat tillstånd.

· Köra varsamt på vägen.

· Slänga sopor, väl förpackade i rätt sortringskärl. Sophusen har sorteringskärl, för hushållssopor, matavfall och dessutom för:

batterier, glödlampor, el-avfall samt grovsopor

Vika ihop alla kartonger, så att allt får plats till nästa tömning.

För den som disponerar bil, finns goda möjligheter inom kommunen, att återvinna alla sorters skrymmande grovsopor, kemikalier, hushållsmaskiner, möbler m.m. t.ex. vid Görvelns återvinningsstation i Jakobsberg.

Se Sörabs hemsida https://www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/gorvaln-avc-jarfalla/

· Ta med sopor från föreningens gemensamma uteplatser.

· På vår grillplats får endast grillkol och briketter användas enligt Attunda brandkåren.

Attunda brandkår vill förtydliga att den som eldar är ansvarig för att se till att det är släckt när man lämnar och att kolla om ev. eldningsförbud gäller. (https://www.jarfalla.se/.och https://www.brandkaren-attunda.se/privatperson/)

· Respektera rökförbud, släng inte fimpar, visa hänsyn till dina grannar. Förvara inte barnvagnar, cyklar och dörrmattor i trapp-huset, inte brandfarligt material på balkongen

· Ta hand om din post/reklamblad.

· Skada inte föreningens egendom, skador i hissen är mycket kostsamma att åtgärda, kan drabba oss alla på vår årliga avgift

· Häng inte blomkrukor på utsidan av balkongen.

Se till att vatten och skräp inte kan falla ner till dina grannar.

· Tänk på att just din belysning på balkongen kan störa dina grannar.

· Cykelställen är fulla, många cyklar är inte funktionsdugliga, märk din cykel med lägenhetsnummer och gärna namn, så att vi kan hjälpas åt med en inventering. Mer information kommer att komma när det är dags.

· Inventera även alla förråd där barnvagnar, barncyklar, vinterleksaker och annat som rullar förvaras, märk eller återvinn sådant som inte används.

· Varje hus har ett portombud, se information i din entré, portombuden hjälper gärna till för att bidra till gemensam trivsel.