BRF Kallhällsparken

Anmäl dig till nyhetsbrev

För att få nyhetsbrev så måste man ha lagt in sin mailadress hos Brf-Ekonomen. 


Om du vill få viss information men inte har möjlighet att lägga in din adress hos Brf Ekonomen kontakta styrelsen.

Nyheter

Här nedan finns en logg av information som vi också skickat ut via mail.

Är du intresserad av att vara med och påverka och bygga vår förening?

Hej alla grannar och medlemmar i Brf Kallhällsparken!

I maj är det dags för årsstämma i föreningen. På stämman väljs styrelse inför kommande
period. Valberedningen undersöker nu intresset för att vara med i styrelsen.
Är du intresserad av att vara med och påverka och bygga vår förening?

Målet är att arbeta med den löpande verksamheten, skapa trivsel, trygghet och vi-känsla.
Styrelsen arbetar med frågor som rör föreningens avtal, utveckling och boendefrågor.

Om du är intresserad av att sitta i styrelsen kontakta oss på
valberedning@kallhallsparken.nu
Skicka gärna med lite information om vem du är och varför du vill vara med.
Senast 2023-04-17 behöver vi få in din intresseanmälan.

Vänlig hälsning
Valberedningen
// Emma Nordborg & Nicklas Andersson
Motioner till årsstämma  / Motions för annual general meeting

Den 17 maj är det dags för årsstämma för BRF Kallhällsparken 1. Mer information och formell avisering följer längre fram. Inför årsstämman har du som medlem och boende möjlighet att inkomma med motioner för sådant som du exempelvis skulle vilja förändra eller förbättra i vårt område, våra gemensamma ytor, trapphus med mera. 


Detta är självklart något som vi i styrelsen uppmuntrar till och vill med detta brev informera om hur du kan lämna in en motion: Din motion måste innehålla följande:


Sista datum för att skicka in en motion är den 28 februari. 


Hör gärna av dig till styrelsen med eventuella frågor. 


Väl mött! 


Styrelsen i BRF Kallhällsparken 1


---


On May 17 it is time for the annual general meeting for BRF Kallhällsparken 1. More information and formal notification will follow later. Before the annual general meeting, you as a member and resident have the opportunity to submit motions for things that you would like to change or improve in our area, our common areas, stairwells and more.


This is of course something that we the board encourage and want to inform with this letter about how you can submit a motion:Your motion must include the following:


The last date for submitting a motion is February 28. 


Feel free to contact the board with any questions.


Best regards,


The board in BRF Kallhällsparken 1
Uthämtning av nya parkeringstillstånd / Collection of new parking permits

Hej grannar och god fortsättning!

 

Nu har det blivit dags att hämta ut förnyade parkeringstillstånd då de nuvarande löper ut den 31/1.


Representanter från styrelsen kommer därför att finnas på plats vid porten till 10:an vid två tillfällen nästa vecka:

 

Torsdag 19/1 kl. 19:00-20:00 och söndag 22/1 kl. 19:00-20:00.

 

Observera:

Då parkeringstillstånden är en värdehandling ber vi dig som lägenhetsinnehavare att hämta ut parkeringstillståndet själv samt att du tar med dig legitimation.  

Vid dessa två tillfällen kommer det även finnas möjlighet för dig som ännu inte hämtat ut din nya Telia-utrustning att göra det.

 

Med vänliga hälsningar,

 

BRF-styrelsen


---

Collection of new parking permits

Hello neighbors!


The time has come to collect your renewed parking permits as the current ones expire on January 31st.


Representatives from the BRF board will therefore be present at the front door by building 10 on two occasions next week: 


Thursday 19/1 at 19:00-20:00 and Sunday 22/1 at 19:00-20:00.


Please note:

As the parking permit is a valuable document, we ask that you, as the apartment owner, collect the parking permit yourself and that you bring identification with you.

On these occasions, there will also be an opportunity for you who have not yet collected your new Telia equipment to do so.

 

Best,


The BRF boardGod Jul (och lite information) från styrelsen!

Hej alla grannar!

Julen står för dörren, för de av oss som väljer att fira den, och snart är även detta år till ända. Det har varit ett händelserikt år och vi i styrelsen vill med detta nyhetsbrev passa på att tack för i år, berätta om några av de saker som uträttats under året – och även informera om vad som komma skall.

Kostnadsbesparande tips:
Den största delen av en lägenhets elförbrukning sker i köket. Matlagning, kyl- och frys och diskmaskinen är de saker som troligen drar mest el för oss som bor i lägenhet. För att spara el kan man tänka på att bara köra disk/tvättmaskiner när de är fulla. Tvätta på lägre grader, sänka värmen på elementen samt släcka lampor i rum man inte befinner sig i. 

Portal för el- och vattenförbrukning:
Vi har i föreningen tillgång till en portal där man kan se sin förbrukning av el och varmvatten. Maila till it@kallhallsparken.nu för att få tillgång till den. Mailet behöver innehålla lägenhetsnummer och mailadress dit inloggningsuppgifter ska skickas. Skriv "techem portal" i ämnet så blir det lättare för oss att hålla reda på vad det gäller.


Få tillgång till information om nyheter och händelser:

Vår webbsida:
Vi försöker att uppdatera hemsidan så ofta vi kan med nyheter och information, om du tycker att något fattas där är du välkommen att höra av dig till styrelsen så ordnar vi det.

Facebook-grupp:
Det finns en Facebookgrupp som boende kan ansluta sig till. Gruppen är inte skapad eller administrerad av styrelsen, men är bra kanaler för att hjälpas åt grannar emellan. Om styrelsen får information om strömavbrott eller liknande kan det ibland även vara det snabbaste sättet att få ut information.

Facebook: Sök efter ”Vi som bor i Kallhällsparken” (https://www.facebook.com/groups/312863875837065)

Nyhetsbrev:
För att alltid få den senaste informationen och utskick från föreningen, säkerställ att BRF Ekonomen (info@brfekonomen.se) har din mailadress inlagd. Alla nyheter läggs även upp på hemsidan och på anslagstavlor i portar.

 

Styrelsen önskar alla boende en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


---


Hello neighbours!


Christmas is just around the corner, for those of us who choose to celebrate it, and soon this year will also be over.

 

It has been an eventful year and us board members the board would like to use this news item to take the opportunity to thank you for this year, tell you about some of the things that have been accomplished during the year - and also inform about what’s to come.


Cost-saving tip:

The largest part of an apartment's electricity consumption takes place in the kitchen. Cooking, the fridge and freezer and the dishwasher are the things that probably use the most electricity for us who live in an apartment. To save electricity, you can think about only running dishwashers/washing machines when they are full. Wash at lower temperatures, lower the heat on the elements and turn off lights in rooms you are not in.

Portal for electricity and water consumption:
In the association, we have access to a portal where you can see your consumption of electricity and hot water. Email it@kallhallsparken.nu to get access to it. The email needs to contain the apartment number and email address to which login details are to be sent. Write "techem portal" in the subject and it will be easier for us to keep track of what applies.


Access information about news and events:

Our website: We try to update the website as often as we can with news and information, if you think something is missing there, you are welcome to contact the board and we will arrange it.

Facebook: There is a Facebook group that residents can join. This group is not created or administered by the board, but a good channel for helping neighbors between each other. If the board receives information about power outages or the like, it can sometimes also be the fastest way to get information out.

Facebook-group: Search for "We who live in Kallhällsparken" (https://www.facebook.com/groups/312863875837065)

Newsletter: In order to always receive the latest information and mailings from the association, ensure that BRF Ekonomen (info@brfekonomen.se) has your email address entered. All news are also posted on the website and on notice boards in gates.

 

The board wishes all residents a very Merry Christmas and a Happy New Year!Vattenavstängning, onsdag 21/12

Hej grannar,

På portarna till lägenhetshusen sitter det sedan fredagen 16/12, ett meddelande om vattenavstängning som kommer att genomföras på onsdag 21/12. Denna avstängning är EJ planerad av bostadsrättsföreningen.

Vi har inte fått någon mer information än det som står på meddelandet.

Vid eventuella frågor kring detta, kontakta numret som står på meddelandet eller kontakta kommunen.

Vänlig hälsning

BRF-styrelsen


---

Hello neighbours,

Since Friday 16/12, there has been a notice posted on the apartment building's front doors regarding a water cut-off on Wednesday 21/12.

This shutdown is NOT planned by the BRF association. We have not received any more information than what is written on the notice.

If you have any questions about this, please contact the number on the notice or contact the municipality.

Sincerely

The BRF board


Information om avgiftshöjning

2022-12-05

Information från styrelsen  i BRF Kallhällsparken 1

Bästa grannar,


I styrelsen är budgetarbetet för 2023 i full gång och vi vill med detta brev dela med oss av viktig information.


Det ekonomiska läget i Sverige är just nu mycket ansträngt. Ränteläget är långt ifrån optimalt och svängningar på börsen och i världsekonomin gör det svårt att förutspå hur det närmaste året kommer att utveckla sig. Samtidigt har vi ett pågående ”energikrig” som gör att även priset på elektricitet och naturgas är rekordhögt, bland annat för att tillgången är låg. Dessa två faktorer påverkar även vår bostadsrättsförenings största utgiftsposter: Lån och el.


Vår förening har en sund ekonomi och vi har, ända sedan föreningen grundades, kunnat bibehålla ett positivt kassaflöde. Nu står vi dock inför dessa utmaningar och när vi nu ska fastslå vår budget inför 2023 är det tydligt att de intäktsnivåer vi har haft i år helt enkelt inte kommer att vara tillräckliga under nästa år för att kunna garantera en fortsatt sund ekonomi och ett positivt kassaflöde.


Därför har vi, efter rådgivning från ekonomer på BRF Ekonomen som hjälper föreningen med bland annat budgetarbete och redovisning, behövt besluta om en avgiftshöjning inför nästa år. Beslutet är inte ett lätt beslut att ta, men det är ett nödvändigt beslut.


Höjd månadsavgift

Från och med januari kommer månadsavgiften att höjas med 5% för alla hushåll. Samtidigt pågår ett arbete med att se över både större kostnadsposter, leverantörsavtal samt planerade insatser för att se var det går att hitta besparingar och eventuellt skjuta projekt på framtiden.


Styrelsen har även redan nu, proaktivt, tagit ett beslut om en möjlig ytterligare höjning om 5% efter de första sex månaderna 2023. Detta är självfallet en höjning som vi kommer att göra allt i vår makt för att inte behöva införliva och vi hoppas att omvärldsläget och det ekonomiska läget stabiliserar sig inom de kommande månaderna.


Vid eventuella frågor, ta gärna kontakt med styrelsen@kallhällsparken.se


Med vänliga hälsningar,


Styrelsen 


Tips:

För att alltid få den senaste informationen och utskick från föreningen, säkerställ att BRF Ekonomen har din mailadress inlagd. Alla nyheter läggs även upp på hemsidan och på anslagstavlor i portar. 

 

 


Information from the board of BRF Kallhällsparken 1


Dear Neighbours,


In the board, the budget work for 2023 is in full progress. With this letter we would like to share important information.


The economic situation in Sweden is currently very strained. The interest rate situation is far from optimal and fluctuations on the stock market and in the world economy make it difficult to predict how the next year will develop. At the same time, we have an ongoing ‘energy war’, which means that the price of electricity and natural gas is also at a record high, partly because supply is low. These two factors also affect our BRF's largest expenditure items: Mortgage and electricity.


Our association has a healthy economy and we have, ever since the association was founded, been able to maintain a positive cash flow.

Now, however, we are facing these challenges and when we now have to determine our budget for 2023, it is clear that the revenue levels we have had this year simply will not be sufficient in the next year to be able to guarantee a continued healthy economy and a positive cash flow .


Therefore, after advice from economists at BRF Ekonomen who help the association with, among other things, budget work and accounting, we have had to decide on a fee increase for next year. The decision is not an easy one to make, but it is a necessary one.


Increased monthly fee

From January, the monthly fee will increase by 5% for all households. At the same time, work is underway to review both major cost items, supplier agreements and planned projects to see where it is possible to find savings and possibly postpone projects.


The board has already also, proactively, made a decision on a possible further increase of 5% after the first six months of 2023. This is of course an increase that we will do everything in our power to avoid and we hope that the global situation and the economic situation stabilizes within the coming months.


If you have any questions, please contact styrelsen@kallhällsparken.se


Sincerely,


The board


Tip:

To always receive the latest information and mailings from the association, ensure that BRF Ekomenen has your email address entered. All news updates are also posted on the website and on notice boards in gates. 

Nytt tillfälle för upphämtning av bredbandsutrustning: Torsdag 20/10 kl. 18:00

För er som inte ännu hämtat upp den nya hårdvaran till bredband/TV så kommer vi att erbjuda ytterligare ett tillfälle att göra det. Torsdag 20 oktober kl. 18:00-18:30.

Medlemmar ur styrelsen kommer att finnas på plats vid entrén till 10:an.

Observera: Varje hushåll ansvarar för att hårdvaran blir upphämtad, även om man inte önskar använda den. Hårdvaran tillhör lägenheten/radhuset.


---

New opportunity to collect broadband/Telia equipment

For those of you who have not yet picked up the new broadband/TV hardware, we will offer another opportunity to do so. Thursday 20 October at 6pm-6.30pm.

Members of the board will be present at the entrance to the 10th.

Please note: Each household is responsible for the hardware being picked up, even if you do not wish to use it. The hardware belongs to the apartment/townhouse.


Nytt bredbandsavtal med Telia: Information om ny utrustning och installation

Som vi tidigare har kommunicerat så har vår BRF omförhandlat bredbandsavtalet med Telia. Det nya avtalet innebär ett avsevärt mycket snabbare internet till en lägre månadskostnad.

 

Hastighet:

Internetuppkopplingen uppgraderas från 100 till 1000 mbit/s. TV-utbudet påverkas inte av det nya avtalet.

 

Pris:

I det nya avtalet är månadskostnaden för respektive hushåll i föreningen 179 kr/månad. Nuvarande pris är 229 kr/månad.

 

När:

Driftsättningsdatumet är satt till den 5/10 och det är även då det nya priset kommer att börja gälla. Eftersom avgifts-avier redan har skickats ut till alla hushåll kommer en justering (rabattering) av månadskostnaden göras på de avier som skickas ut av BRF Ekonomen i december.

 

Hur:

I och med det nya avtalet kommer varje hushåll även att få en ny TV-box och en ny trådlös router som ska klara av den nya hastigheten bättre än den gamla hårdvaran. Den nya hårdvaran kommer till styrelsen i en samlad leverans som respektive hushåll sedan får hämta ut. Se nedan för detaljer.

 

Du kan spara eller återvinna den gamla hårdvaran på närmaste återvinningscentral, till exempel Görvälns Återvinningscentral. Observera: Vänligen släng inte din gamla hårdvara i våra återvinningsrum.

 

Upphämtning/utkvittering av ny hårdvara:

Medlemmar ur styrelsen kommer att finnas på plats vid entrén till 10:an vid två tillfällen för att lämna ut den nya hårdvaran. Observera: Varje hushåll ansvarar för att hårdvaran blir upphämtad, även om man inte önskar använda den. Hårdvaran tillhör lägenheten/radhuset.

 

Tillfälle 1: Den 6/10 mellan kl. 18-19.

Tillfälle 2: Den 9/10 mellan kl. 18-19.


Medtag legitimation.

 

Behov av installationshjälp?

Gå till: Telia: Ny utrusting 


New broadband agreement with Telia: Information regarding new equipment and installation


As we have previously communicated, our BRF has renegotiated the broadband agreement with Telia. The new agreement means

significantly faster internet at a lower monthly cost.


Speed:

The Internet connection is upgraded from 100 to 1000 mbit/s. The TV channel package is not affected by the new agreement.


Price:

In the new agreement, the monthly cost for each household in the association is SEK 179 SEK/month. Current price is 229 SEK/month.

 

When:

The activation date for the new agreement is October 5 and that is also when the new price will take effect. Since BRF fee invoices have already been sent out to all households, an adjustment (rebate) of the monthly cost will be made on the notices sent out by BRF Ekonomen in December.

 

How:

With the new agreement, each household will also receive a new TV box and a new wireless router that will handle the new speed better than the old hardware. The new hardware is shipped to the board in a bulk delivery that each household can then pick up. See below for details.

 

You can save or recycle the old hardware at the nearest recycling station, for example Görvälns Återvinningsscentral. Note: Please do not dispose of your old hardware in our recycling rooms.

 

Collection/receipt of new hardware:

Members of the board will be present at the entrance to building 10 on two occasions to hand out the new hardware. Please note: Each household is responsible for the hardware being picked up, even if you do not wish to use it. The hardware belongs to the apartment/townhouse

 

Time slot 1: October 6 between 6pm and 7pm.

Time slot 2: October 9 between 6pm and 7pm.


Bring your ID/driver’s license.

 

Need installation help?

Go to: Telia: New Equipment 

 

Vattentemperatur-problematik - arbetet fortgår

Nordr har nyligen varit i området och utfört ytterligare mätningar för att komma till botten med den skiftande vattentemperaturen. Arbetet fortgår och vi kommer självklart att dela med oss av löpande uppdateringar på progress.


Water temperature-issue - work in progress

Nordr has recently been in the area and performed additional measurements to get to the bottom of the changing water temperature. The work continues and we will of course share ongoing updates on progress.Glöm inte att teckna tilläggsavtal för balkonginglasning/staket/vindskydd

De hushåll (lägenheter) som väljer att glasa in sin balkong, eller bygga staket vid sin uteplats, behöver teckna ett tilläggsavtal för detta med bostadsrättsföreningen. Detta för att reglera ansvar kring underhåll och återställande vid eventuell flytt.

Styrelsen kommer inom kort att göra en inventering av vilka avtal som är upprättade och ta kontakt med hushåll som inte redan har ett avtal.

Om du vet med dig att du har byggt en inglasning eller staket/vindskydd på din uteplats men glömt att teckna tilläggsavtalet så kan du göra det genom att ladda ner en avtalsmall här.

 

Don't forget to sign an agreement for your glassed-in balcony/fence

Households (apartments) that choose to glass in their balcony, or build a fence by their patio, need to sign an additional agreement for this with the BRF-association. This is to regulate responsibility for maintenance and restoration in the event of a move.

The board will shortly do an inventory of which agreements have been drawn up and contact households that do not already have an agreement.

If you know that you have installed a glassed-in balcony and/or built a fence on your patio but forgot to sign the additional agreement, you can do so by downloading an agreement template here.


Glada nyheter från styrelsen: Snart blir ert internet både snabbare och billigare! 

Nu har vi i styrelsen omförhandlat vårt bredbandsavtal med Telia, vilket har resulterat i att månadskostnaden sänks med ungefär 80 kr per hushåll och hastigheten ökar från 100 Mbit till 1000 Mbit!

Vi kommer inom kort att få en leverans från Telia med ny utrustning som varje hushåll får hämta ut. Mer information kommer inom kort.


Good news from the board: Soon your internet will be both faster and cheaper!

The board has renegotiated our broadband agreement with Telia, which has resulted in the monthly cost being reduced by approximately SEK 80 per household and the speed increasing from 100 Mbit to 1000 Mbit!

We will soon receive a delivery from Telia with new equipment that each household can pick up. More information to come.


Information om den kommande cykelutrensning

INFORMATION FRÅN STYRELSEN GÄLLANDE DEN KOMMANDE CYKELUTRENSNINGEN:

(Den här informationen har redan aviserats i alla lägenheters brevlådor, men vi lägger även ut den här för ökad synlighet samt översätter till engelska.)


Information till boende i BRF Kallhällsparken1.

På uppdrag av styrelsen utför Rebicycle en cykelutrensning där vi tar bort övergivna och oanvända cyklar, el-cyklar, scootrar och pulkor placerade i cykelförråd och utecykelställ anslutna till fastigheterna. Detta för att skapa en bättre trivsel och för att få bort övergivna cyklar och annat kvarlämnat.

Rensningen kommer att ske i slutet av augusti.

Nedan följer praktisk information om hur rensningen genomförs.

För att vi ska kunna ta bort övergivna cyklar (och pulkor m.m.) måste vi först veta vilka som saknar ägare. Utöver detta informationsbrev återkommer vi runt den 21a augusti (ca. en vecka innan rensningen) med en påminnelse och i samband med den får ni även 3 st uppmärkningsband. Uppmärkningsbanden ska fästas, av er, på era cyklar. (Skulle du behöva fler uppmärkningsband så kontaktar du bara oss på info@rebicycle.se med namn, adress och antal så sänder vi det till dig (gäller fram till den 21a augusti).

Efter att vi hämtat upp de omärkta cyklarna och pulkorna m.m. kommer vi att magasinera dem i 3 månader. Om ingen i föreningen hör av sig inom denna tidsperiod återvinns dessa. Vid övriga frågor, se hemsidan www.rebicycle.se eller maila info@rebicycle.se .


Med vänliga hälsningar

Rebicycle i samarbete med styrelsen.

Observera: Föreningen och Rebicycle ansvarar ej för uppklippta cykellås/kedjor/låsanordningar i samband med rensningen


---

INFORMATION FROM THE BOARD REGARDING THE UPCOMING BICYCLE CLEANOUT:

On behalf of the BRF board, Rebicycle carries out a bicycle clean-up where we remove abandoned and unused bicycles, electric bicycles, scooters and sledges placed in bicycle storage and outdoor bicycle racks connected to the properties.

This is to create a better communal environment and to remove abandoned bicycles and other items left behind. The cleaning will take place at the end of August.

Below is practical information on how the cleaning is carried out.

In order for us to be able to remove abandoned bikes (and sledges, etc.), we must first know which ones have no owners. In addition to this information letter, we will reach out around August 21st (approx. a week before the cleaning) with a reminder and in connection with it, you will also receive 3 marking tapes.

The marking tapes must be attached, by you, to your bicycles. (Should you need more marking tapes, just contact us at info@rebicycle.se with your name, address and number and we will send them to you (valid until August 21st).

After we have picked up the unmarked bicycles and sledges etc. we store them for 3 months.

If no one in the association gets in touch within this timeframe, these will be recycled.

For other questions, see the website www.rebicycle.se or email info@rebicycle.se.


Best regards,

Rebicycle in collaboration with the BRF board.

Note: The association and Rebicycle are not responsible for cut bicycle locks/chains/locking devices in connection with the cleaning


Välkommen på korvgrillning den 28 augusti! Den 28 augusti mellan kl. 12-14 bjuder BRF-styrelsen på korvgrillning vid föreningens grillplats!

Vi hoppas att så många grannar som möjligt har möjlighet att delta, träffas och lära känna varandra ännu bättre.

Vi hoppas så klart även att vädrets makter är med oss denna gång (i och med att vi fick ställa in det förra tillfället innan sommaren).


Välkommen! Vi ses!

- Styrelsen i BRF Källhällsparken 1


---

On August 28 between 12-14pm, the BRF board invites you to a hotdog barbeque at the association's barbecue area!

We hope that as many neighbours as possible are able to participate, meet and get to know each other even better.

We of course also hope that the weather Gods are on our side this time (as we had to cancel the last occasion before the summer).


Welcome! See you there!


- The BRF Källhällsparken 1 board

Ny styrelse i BRF Kallhällsparken


På det senaste styrelsemötet som ägde rum den 7/6 valdes en ny styrelse till BRF Kallhällsparken.

Den nya styrelsen utgörs av:

Ordförande: Nicklas Andersson

Vice Ordförande: Charlotte Ekdahl

Ekonomiansvarig: Rawa Nouri

Sekreterare: Emma Nordborg

Fastighetsansvarig: Thomas Bergagård

Verksamhetsansvarig: Irianna Tamvaki

Informationsansvarig: Peter Helin

Vi ser fram emot styrelsearbetet under det kommande året och ska göra vårt bästa för att fortsätta att förbättra vår gemensamma boendemiljö.

Kom ihåg att du alltid kan kontakta oss i styrelsen om du har tankar, önskemål eller förslag. Det lättaste sättet att nå oss alla är via e-post: styrelsen@kallhällsparken.se


---


At the last board meeting which took place on 7/6, a new board was elected for BRF Kallhällsparken.

The new board consists of:

Chairman: Nicklas Andersson

Vice Chairman: Charlotte Ekdahl

Finance manager: Rawa Nouri

Secretary: Emma Nordborg

Property manager: Thomas Bergagård

Operations manager: Irianna Tamvaki

Information manager: Peter Helin

We look forward to the board work in the coming year and will do our best to continue to improve our common living environment.

Remember that you can always contact the board if you have thoughts, requests, or suggestions. The easiest way to reach us all is via e-mail: styrelsen@kallhällsparken.se


Protokoll årsstämma 2022

Nu har vi haft vår årsstämma om ni som inte var där vill veta vad som beslutades så kommer protokollet här.


Grannsamverkan mot Brott 2022-01-26

Jag har nyligen bildat en grupp för Grannsamverkan för våran BRF. För mer information är det i första hand https://samverkanmotbrott.se/ som jag rekommenderar, om din fråga inte blir besvarad där så får du gärna kontakta mig direkt på nicklas.andersson@kallhallsparken.nu .

Skyltar är på gång, tanken är också att mer information ska komma upp i trapphus och på hemsidan. Om du vill engagera dig lite mer får du också gärna kontakta mig så kan vi sätta upp en arbetsgrupp.

Valberedning 2022-01-19

Hej alla grannar och medlemmar i Brf Kallhällsparken!

 

Då det är flera som avser lämna styrelsen behöver vi tillsätta nya ledamöter.

Är du intresserad av att vara med och påverka och bygga vår förening?

Målet är att arbeta med den löpande verksamheten, skapa trivsel, trygghet och vi-känsla.

Styrelsen arbetar med frågor som till exempel;

 

· Vägens skötsel och hållbarhet.

· Sophusens utrustning.

· Fastighetens grönområden och fasad/tak växter.

· Andrahandsuthyrning.

· Översyn av leverantörsavtal.

Om du är intresserad av att sitta i styrelsen kontakta oss på valberedning@kallhallsparken.nu

Skicka gärna med lite information om vem du är och varför du vill vara med.

Senast 2022-02-13 behöver vi få in din intresseanmälan.

 

Information om vår förening finns på vår hemsida www.kallhällsparken.se (eller kallhallsparken.nu). Uppdatera också din mail-adress hos Brf Ekonomen för att kunna få information via mail.

Gå gärna med i vår grupp på Facebook ”Vi som bor i Kallhällsparken”

där kan vi grannar nå varandra för enklare frågor.

 

Vänlig hälsning

Valberedningen

// Emma Nordborg & Nicklas Andersson


Parkeringstillstånd 2022-01-16

Ni som har en parkeringsplats kommer få nya tillstånd (lappen till framrutan) i brevlådan under nästa vecka.


Passar på att påminna om att tillståndet är en värdehandlig och att föreningen tar ut en avgift om 250kr om man blivit av med sitt tillstånd. Om du valt att säga upp din parkering ska tillståndet åter till föreningen (kontakta styrelsen för instruktioner).


Hälsningar

Styrelsen

Hämtning av julgranar 2022-01-11

Vi har bokat upphämtning av julgranar till föreningen för att alla ska slippa att åka till återvinningscentralen själva.

Vänligen se till att granarna är placerade på andra sidan vägen vid lilla sophuset (se karta), senast torsdag den 20 januari senast kl 07.00 dock tidigast den 18e (fastfrusna granar kommer inte att hämtas).

Granar som slängs i soprumen eller på annan plats kommer inte att hämtas. Evetuell extra upphämtning debiteras dig som medlem.

God Fortsättning

Styrelsen


Vattentemperatur, sista chansen att anmäla fel! 2021-12-22

Alla som uppfattar att vattentemperaturen inte är okej måste rapportera det igen. Det har gjorts ett antal åtgärder, vi måste veta om dom gett resultat. Det här är sista chansen att rapportera fel annars kommer ärendet att stängas.

Ärenden rapporteras till eftermarknad@nordr.com rapportera även till styrelsen@kallhallsparken.nu så att  styrelsen kan följa upp hur många som fortfarande har problem.


Valberedning 2021-12-21

Är du intresserad av att vara med och bygga vår förening? Vill du vara med och hitta nya medlemar till vår styrelse eller vill du kanske sitta i styrelsen?

Kontakta valberedning@kallhallsparken.nu

Skicka gärna med lite information om vem du är och varför du vill vara med.


Nyhetsbrev 2021-09-06

Hej alla medlemmar,

Valberedning!

Vi behöver tillsätta en valberedning som ska föreslå en styrelse till nästa årsstämma. Om du är intresserad av att sitta i valberedningen, hör av dig! (Genom att svara på det här mailet tex.) 

Om du vill läsa lite mer om vad det innebär så titta gärna här https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/valberedning

Parkering

Jag vill också passa på att påminna om att "parkeringslappen" är en värdehandling. Vid förlust så kommer det framöver kosta 250kr att få en ny lapp.

Nyhetsbrev 2021-08-25

Information till alla i BRF Kallhällsparken, såväl medlemmar som andrahandshyresgäster

 

·      Information om styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida: https://www.kallhällsparken.se

·  Stadgar finns på förenings hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Stadgar”.

·  Trivsel och ordningsregler finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ” Trivsel och ordningsregler”.

·  Information om din lägenhet, den så kallade ”Bo-pärmen”, finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Bo-pärmen”.

·  Försäkringsbolag och tillägg för bostadsrättsförsäkring, information finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Försäkringar”.

·      Felanmälan görs till eftermarknad@nordr.se

För anmälan av akuta skador, se informationstavla i entrén. 

·  Föreningens ekonomiska förvaltare heter Brf Ekonomen, länk och inloggningsuppgifter finns på föreningens hemsida under rubriken ”Kontakt”.

·  Du som hyr ut i andra hand, be din hyresgäst anmäla sin mailadress till styrelsens hemsida. Skicka till adressen som finns på hemsidan under rubriken ”Kontakt”.

·  Ansökan om parkeringsplats, som endast kan sökas och gäller endast för medlemmar i föreningen, handläggs av Brf Ekonomen. Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling, förvara den på ett säkert sätt i bilens framruta.

·  Önskemål om att odla i förenings egna odlingslådor, skickas till: odlargruppen odla.kallhallsparken@gmail.com

·  Önskemål om att få glasa in balkong/altan. Blankett finns på föreningens hemsida, för godkännande av styrelsen, under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Sidoavtal, inglasning”.

·  Handlingar till styrelsen kan läggas i särskild brevlåda som finns i port 9.

 


Styrelsen arbetar intensivt med frågor som behandlar:

·      Målet är att skapa trivsel, trygghet och vi-känsla.

·      Vägens skötsel och hållbarhet.

·      Sophusens utrustning, tömningskalender och möjligheter till bättre ordning och bättre hygien.

·      Fastighetens grönområden och fasad/tak växter.

·      Andrahandsuthyrning.

·      Möjlighet att installera laddstolpar.

·      Inventera cykelställen.

·      Översyn av leverantörsavtal.

·      Varmvattentemperatur och tryck.

 


För att få möjlighet att nå våra mål, måste alla som bor i vår förening hjälpas åt. Exempel på detta är:

·      Att inte hyra ut bostaden utan beviljat tillstånd.

·      Köra varsamt på vägen.

·      Slänga sopor, väl förpackade i rätt sortringskärl. Sophusen har sorteringskärl, för hushållssopor, matavfall och dessutom för:

batterier, glödlampor, el-avfall samt grovsopor

Vika ihop alla kartonger, så att allt får plats till nästa tömning.

För den som disponerar bil, finns goda möjligheter inom kommunen, att återvinna alla sorters skrymmande grovsopor, kemikalier, hushållsmaskiner, möbler m.m. t.ex. vid Görvelns återvinningsstation i Jakobsberg.

Se Sörabs hemsida https://www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/gorvaln-avc-jarfalla/

·      Ta med sopor från föreningens gemensamma uteplatser.

·      På vår grillplats får endast grillkol och briketter användas enligt Attunda brandkåren.

Attunda brandkår vill förtydliga att den som eldar är ansvarig för att se till att det är släckt när man lämnar och att kolla om ev. eldningsförbud gäller. (https://www.jarfalla.se/.och https://www.brandkaren-attunda.se/privatperson/)

·      Respektera rökförbud, släng inte fimpar, visa hänsyn till dina grannar. Förvara inte barnvagnar, cyklar och dörrmattor i trapp-huset, inte brandfarligt material på balkongen

·      Ta hand om din post/reklamblad.

·      Skada inte föreningens egendom, skador i hissen är mycket kostsamma att åtgärda, kan drabba oss alla på vår årliga avgift

·      Häng inte blomkrukor på utsidan av balkongen.

Se till att vatten och skräp inte kan falla ner till dina grannar.

·      Tänk på att just din belysning på balkongen kan störa dina grannar.

·      Cykelställen är fulla, många cyklar är inte funktionsdugliga, märk din cykel med lägenhetsnummer och gärna namn, så att vi kan hjälpas åt med en inventering. Mer information kommer att komma när det är dags.

·      Inventera även alla förråd där barnvagnar, barncyklar, vinterleksaker och annat som rullar förvaras, märk eller återvinn sådant som inte används.

·      Varje hus har ett portombud, se information i din entré, portombuden hjälper gärna till för att bidra till gemensam trivsel.